Projekty

PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE 

  • „Program edukacji zdrowotnej” dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Celem programu jest promowanie zdrowego trybu życia poprzez zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną, kształtowanie wśród uczniów odpowiednich nawyków żywieniowych i propagowanie aktywnych form wypoczynku.

Okres realizacji: do końca roku szkolnego 2013/2014.

W ramach programu będą realizowane dwa projekty: „Żyj smacznie i zdrowo” i „Trzymaj formę”. Uczniowie w ramach projektów będą m. in. brali udział w warsztatach, konkursach, zawodach sportowych i stworzą prezentacje multimedialne o tematyce zdrowotnej.

 

  • Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie gminy Pilchowice w latach 2012–2015

Celami programu są: kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i nawyków higienicznych, zapobieganie próchnicy, prorogowanie aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp. Programem są objęte dzieci przedszkolne do piątego roku życia wraz z rodzicami z terenu gminy Pilchowice. Dla dzieci są przewidziane zajęcia z lekarzami, psychologiem, higienistką stomatologiczną, pielęgniarkami.

 

  • Projekt „Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice”

Celem projektu jest doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Gminie Pilchowice poprzez nabycie przez nich dodatkowych umiejętności i kompetencji.

Okres realizacji: 2014–2015.

W ramach projektu dla nauczycieli Gminy Pilchowice zostaną przeprowadzone m.in. kursy doskonalące (np. w zakresie kształtowania kompetencji obywatelskich, umiejętności językowych, posługiwania się platformą Moodle, zarządzania placówkami oświatowymi), kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej. 

 

  • Projekt „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez stworzenie rocznych planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia.

Okres realizacji: 1.09.2013 r. do 20.06.2015 r.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dwa cykle doskonalenia, powstaną sieci współpracy i samokształcenia wśród nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu gliwickiego. 

  • Klub 4 H dla klas I – III

Klub 4H – to międzynarodowa organizacja zrzeszająca dzieci i młodzież z całego świata. Opiera się na programie kształcąco – wychowawczym prowadzonym jako zajęcia dodatkowe, uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów.

Organizacja 4H – dobrowolna, niezależna organizacja edukacyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży, kładąca szczególny nacisk na rozwój, umiejętność życiową, zainteresowania i podniesienie poziomu wiedzy.