Innowacje

Innowacje pedagogiczne na rok szkolny 2020/2021

„Kodujemy przyszłość” (rok szkolny 2020/2021 – II półrocze) – edukacja przedszkolna

Autorki i realizatorki innowacji:  Jolanta Bieniek, Monika Kromolan.

Cele innowacji: innowacja „Kodujemy przyszłość” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2020 („Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach”).

 

„Nie jestem sam, czyli razem raźniej” (kontynuacja od roku 2019/2020)

Autorki i realizatorki: Justyna Olszówka (Jolanta Bieniek – współaut.)

Celem innowacji jest oswojenie i uwrażliwienie dzieci na wszelkiego rodzaju niepełnosprawności (wzrokową, słuchową, intelektualną, ruchową), z którą możemy się zetknąć w życiu codziennym. Ma ona również zachęcać i motywować uczniów do udzielania pomocy innym.

 

„Zwykli – niezwykli. W przyjaźni siła” (kontynuacja od roku 2019/2020)

Autorki i realizatorki: Aneta Śliwka, Izabela Koszela

Celem innowacji jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby i zachowania osób niepełnosprawnych i pokazanie, w jaki sposób należy dbać o współpracę i  relację z osobami niepełnosprawnymi.

 

„ NeoTrieVR” (kontynuacja od roku 2018/2019)

Autorka i realizatorka: Grażyna Morga

Celem projektu jest opracowanie i testowanie zajęć dydaktycznych opartych na wirtualnej geometrii. Wykorzystuje się w nich wykorzystane nowe oprogramowanie, które pozwala na tworzenie i przekształcanie obiektów geometrii trójwymiarowej i różnego typu modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z nimi.

 

„Mój zeszyt jest OK!” (kontynuacja od roku 2017/2018)

Autorka i realizatorka: Marta Mączka

Innowacja opiera się na założeniach oceniania kształtującego. Uczniowie klasy III prowadzą OK zeszyt zawierający ich prace i informacje nauczyciela. Zeszyt wykorzystuje zasady oceniania kształtującego w nauczaniu i uczeniu.

 

„Matematyka po japońsku- nauczanie matematyki metodą problemową” (kontynuacja od roku 2017/2018)

Autorka i realizatorka: Marta Mączka

Celem innowacji jest rozwijanie myślenia matematycznego uczniów kasy III, samodzielności poznawczej oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacji trudnej intelektualnie i emocjonalnie. Zakłada ona ograniczenie liczby rozwiązywanych podczas lekcji zadań matematycznych na rzecz ich jakościowej analizy i prezentacji przez uczniów samodzielnie opracowanych strategii rozwiązania podczas zajęć z edukacji matematycznej.

 

„Nieco inny świat – świat różnych zmysłów” (kontynuacja od roku 2017/2018)

Autorka i realizatorka: Magdalena Hołyńska

Celem innowacji jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu, motywowanie do podejmowania aktywności, budowanie poczucia radości i bezpieczeństwa, rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci sensorycznej, likwidowanie zaburzeń sensorycznych, poprawianie orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, osiąganie stanu relaksacji i odprężenia, pobudzanie kreatywności, zwiększanie chęci do nawiązywania kontaktu. Zajęcia prowadzone są z dziećmi z grup przedszkolnych raz  w tygodniu w sali doświadczania świata.

Innowacje pedagogiczne w roku szkolny 2019/2020

„Nie jestem sam, czyli razem raźniej”

Autorki i realizatorki: Justyna Olszówka, Jolanta Bieniek

Celem innowacji jest oswojenie i uwrażliwienie dzieci na wszelkiego rodzaju niepełnosprawności (wzrokową, słuchową, intelektualną, ruchową), z którą możemy się zetknąć w życiu codziennym. Ma ona również zachęcać i motywować uczniów do udzielania pomocy innym.

 

 „ NeoTrieVR” (kontynuacja od roku 2018/2019)

Autorka i realizatorka: Grażyna Morga

Celem projektu jest opracowanie i testowanie zajęć dydaktycznych opartych na wirtualnej geometrii. Wykorzystuje się w nich wykorzystane nowe oprogramowanie, które pozwala na tworzenie i przekształcanie obiektów geometrii trójwymiarowej i różnego typu modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z nimi.

 

„Mój zeszyt jest OK!” (kontynuacja od roku 2017/2018)

Autorka i realizatorka: Marta Mączka

Innowacja opiera się na założeniach oceniania kształtującego. Uczniowie klasy II prowadzą OK zeszyt zawierający ich prace i informacje nauczyciela. Zeszyt wykorzystuje zasady oceniania kształtującego w nauczaniu i uczeniu.

 

„Matematyka po japońsku- nauczanie matematyki metodą problemową” (kontynuacja od roku 2017/2018)

Autorka i realizatorka: Marta Mączka

Celem innowacji jest rozwijanie myślenia matematycznego uczniów kasy II, samodzielności poznawczej oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacji trudnej intelektualnie i emocjonalnie. Zakłada ona ograniczenie liczby rozwiązywanych podczas lekcji zadań matematycznych na rzecz ich jakościowej analizy i prezentacji przez uczniów samodzielnie opracowanych strategii rozwiązania podczas zajęć z edukacji matematycznej.

 

„Nieco inny świat – świat różnych zmysłów” (kontynuacja od roku 2017/2018)

Autorka i realizatorka: Magdalena Hołyńska; od 2019 – realizatorką jest Joanna Szombierska

Celem innowacji jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu, motywowanie do podejmowania aktywności, budowanie poczucia radości i bezpieczeństwa, rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci sensorycznej, likwidowanie zaburzeń sensorycznych, poprawianie orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, osiąganie stanu relaksacji i odprężenia, pobudzanie kreatywności, zwiększanie chęci do nawiązywania kontaktu. Zajęcia prowadzone są z dziećmi z grup przedszkolnych raz  w tygodniu w sali doświadczania świata.

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2018/2019

„Zrobię – zrozumiem – zapamiętam” (kontynuacja z roku 2017/2018)

Autorki i realizatorki: Grażyna Morga, Anna Placek

Celem innowacji było rozwijanie myślenia matematycznego uczniów klasy pierwszej, aby dziecko już w młodszym wieku szkolnym nie bało się kreatywnie działać, tworzyć, próbować, wyciągać i formułować wnioski poprzez zabawy czynnościowe. Zajęcia prowadzone były w oparciu o 3d Polyfelt – doskonałą grę, stosowaną z powodzeniem w szkołach wszystkich szczebli. Jest to zespół figur geometrycznych (wielokątów foremnych), które można w dowolny sposób łączyć ze sobą konstruując bryły i siatki o różnych kształtach. Bryły są elastyczne, można je skręcać w większym stopniu niż bryły z papieru lub kartonu, tyle razy ile zajdzie potrzeba. Zajęcia oferowały wiele możliwości i były znakomitym wprowadzeniem do geometrii. Odbywały się raz w tygodniu w ramach edukacji matematycznej.

 

„ NeoTrieVR”

Autorka i realizatorka: Grażyna Morga

 

„Mój zeszyt jest OK!” (kontynuacja z roku 2017/2018)

Autorka i realizatorka: Marta Mączka

 

„Matematyka po japońsku- nauczanie matematyki metodą problemową” (kontynuacja z roku 2017/2018)

Autorka i realizatorka: Marta Mączka

 

„Nieco inny świat – świat różnych zmysłów” (kontynuacja z roku 2017/2018)

Autorka i realizatorka: Magdalena Hołyńska.

 

Innowacje pedagogiczne w roku szkolnym 2017/2018

„Mistrzowie Kodowania”

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy kontynuował innowację pedagogiczną „Mistrzowie Kodowania”. Jest to projekt edukacyjny, który ma na celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szkołach. W naszej placówce program realizowała pani Anna Kuś z uczniami  klas IV-VI szkoły podstawowej. W ramach lekcji informatyki i zajęć komputerowych uczniowie poznawali język programowania Scratch. Rozwijali przy tym logiczne i kreatywne myślenie oraz uczyli się twórczo rozwiązywać problemy.

 

 „Naucz dziecko bezpieczeństwa. Internet a rozwój dziecka.”

Autorki i realizatorki: Judyta Janic, Bożena Grocholska

Rodzice dzieci z zerówki, rodzice dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej.

Celem innowacji było zwiększanie bezpieczeństwa dzieci w Internecie, wyposażenie rodziców w wiedzę na temat  pozytywnych i negatywnych stron korzystania z sieci przez najmłodszych, uświadomienie wpływu niewłaściwego korzystania z multimediów na zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Podczas zajęć z wykorzystaniem multimediów przedstawiane były materiały pozwalające rodzicom zadbać o cyberbezpieczeństwo.

 

 „Programujemy z Ozobotami”

Autorki i realizatorki: Jolanta Bieniek, Marta Mączka

Innowacja polegało na wykorzystaniu małych robotów – Ozobotów w nauce programowania podczas zajęć komputerowych w klasach II i III szkoły podstawowej oraz zajęć wychowania przedszkolnego.

 

 „Z matematyką przez świat”

Autorka i realizatorka: Marta Mączka

Innowacja dotyczyła wprowadzenia nowatorskiej tematyki zajęć koła matematycznego dla klas II-III szkoły podstawowej. Celem było rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz integrowanie wiedzy  z różnych dziedzin nauki.

 

„Nieco inny świat – świat różnych zmysłów”

Autorka i realizatorka: Magdalena Hołyńska.

 

„Zrobię – zrozumiem – zapamiętam”

Autorki i realizatorki: Grażyna Morga, Anna Placek

 

„Mój zeszyt jest OK!”

Autorka i realizatorka: Marta Mączka

 

 „Matematyka po japońsku – nauczanie matematyki metodą problemową”

Autorka i realizatorka: Marta Mączka

 

„Nieco inny świat – świat różnych zmysłów”

Autorka i realizatorka: Magdalena Hołyńska.