Projekty szkolne 2022-2023

Aktywna tablica

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica-2022”.

Głównym celem Programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli przez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnego sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami. Uczniowie powinni być zaznajamiani z możliwościami zastosowań edukacyjnych TIK od możliwie wczesnych etapów kształcenia, a umiejętności posługiwania się TIK stanowią jedne z najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.
Koszt całkowity 43 750,00 zł
Kwota dotacji 35 000,00 zł
Kwota wkładu własnego 8 750,00 zł

W ramach projektu szkoła zakupiła 3 laptopy, 2 tablety, mikrofon, monitor interaktywny oraz ciekawe multimedialne pakiety z programami do wykorzystania w pracy podczas zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, emocjonalno-społecznych i dydaktyczno-wyrównawczych, a także jako dodatkowa forma pomocy na zajęciach edukacyjnych w klasach 1-3 i na lekcjach wychowawczych w klasach 4-8.

Nasza szkoła współpracuje w ramach projektu ze Szkołą Podstawową w Wilczy. Należy też do Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

W szkole w I półroczu 2022/2023 odbyły się zajęcia, w tym otwarte, z wykorzystaniem monitora interaktywnego otrzymanego w ramach projektu oraz dostępnych platform edukacyjnych, a także szkolenia przygotowujące nauczycieli do pracy z różnymi narzędziami TIK.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Otrzymaliśmy wsparcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Głównym celem powyższego Priorytetu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

W ramach projektu dokonujemy zakupów książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.

Koszt całkowity 14 889,82 zł
Kwota dotacji 11 911,85 zł
Kwota wkładu własnego 2 977,97 zł

W I półroczu 2022/2023 w ramach projektu odbyły się m.in. konkursy biblioteczne („Z zakładką w krainie bohaterów literackich”, „Droga do niepodległości – 11 Listopada”), Dzień Postaci Literackich w klasach 1-3.

Wśród przykładów projektów oddziałowych znalazły się m.in.: „Szkolna szafka Mikołajka”(prow. Julia Bielecka) – połączony z wystawą wytworów projektowych uczniów; „W fantastycznym świecie Aslana” (prow. Bogusława Kurowska) – połączony z prezentacją makiet wykonanych przez uczniów; „Niesamowite przygody 10 skarpetek”(prow. Izabela Koszela) – połączony z instalacją wystawy na korytarzu szkolnym; „Poczytam Ci, przyjacielu, na święta” (prow. Joanna Polewik) – połączony z czytaniem nowości uczniom klas najmłodszych; „Na Olimpie” (prow. Izabela Koszela, Klaudia Kuberek) – połączony z prezentacją strojów mitologicznych.

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA PILCHOWICE

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia uczniów z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Żernicy i podlegających pod Gminę Pilchowice.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020.

Grupę docelową objętą wsparciem stanowią uczniowie uciekający z objętej wojną Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r .

W naszej szkole pomoc polega na zakupie pomocy dydaktycznych takich jak: słowniki polsko-ukraińskie, papier ksero i mazaki oraz sprzętu ICT w postaci komputera stacjonarnego wbudowanego, z których będą korzystać wyżej wymienieni uczniowie oraz nauczyciele prowadzący zajęcia. Aby zaadaptować przestrzeń i stworzyć lepsze warunki do nauki, zakupiliśmy w ramach projektu ławki i krzesła w ilości 10 sztuk oraz dwie tablice suchościeralne.

Całkowita wartość projektu : 49 411,76 zł, w tym:

  • dofinansowanie ogółem 44 470, 58 zł, w tym:
    – ze środków UE: 41 999, 99 zł
    – z budżetu państwa: 2 470, 59 zł
  • wkład własny Gminy : 4 941, 18 zł

Termin realizacji projektu: od 1.11.2022 r. do 31.03.2023 r.

„Program edukacji zdrowotnej”

Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie gminy Pilchowice w latach 2023-2024

Celami programu są: kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i nawyków higienicznych, zapobieganie próchnicy, propagowanie aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zapobieganie chorobom zakaźnym, eliminacja wszawicy.

Programem są objęte dzieci przedszkolne wraz z rodzicami z terenu gminy Pilchowice. Dla dzieci są przewidziane zajęcia z psychologiem i pielęgniarkami.

„Laboratoria Przyszłości”

Nasza szkoła korzysta z dofinansowania w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. 

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Zgodnie z podanymi informacjami projektowymi „celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań”. 

„Laboratoria Przyszłości” to możliwość zaopatrzenia szkoły w nowoczesny sprzęt, który ma uatrakcyjnić zajęcia szkolne i pozwolić uczniom rozwijać zainteresowania. 

W ramach programu szkoły otrzymują wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego wspomagającego rozwój umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zakres pomysłów edukacyjnych w tym zakresie i sprzętu przeznaczonego do zakupu należy do szkoły. 

W ramach programu rządowego „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa w Żernicy otrzymała dofinansowanie w kwocie 133 500,00 zł  

Z otrzymanych środków pracownia techniczna została wyposażona w nowe meble oraz sprzęt do pracy z uczniami. Zakupione wyposażenie jest również wykorzystywane podczas zajęć fizyki, matematyki, plastyki.

W pierwszej części realizacji projektu został zakupiony sprzęt należący do wyposażenia podstawowego, taki jak: drukarka 3D oraz wkłady tzw. filamenty, laptop, zestawy z mikrokontrolerami, stacje lutownicze oraz lutownice, kamera 4K oraz aparat fotograficzny,  zestaw oświetleniowy (lampy), zestaw nagłaśniający (mikroport, mikrofon), statyw oraz gimbal, stoły warsztatowe dla uczniów i nauczyciela, nakładki na stoły/ściany, taborety, szafy na narzędzia i sprzęt, tablica.

Kolejno zakupione zostały między innymi skrzynki narzędziowe, w skład których wchodzą akumulatorowe wiertarko-wkrętarki, imadła, kątowniki, strugi do drewna, młotki, obcęgi, takery itp. Jako uzupełnienie zakupiono nakładki na stoły/ściany i wiele drobnego sprzętu do wykorzystania przez uczniów na różnorodnych zajęciach.

Wyposażenie składające się na sprzęt kuchenny (miski, miarki, stolnice, wałki, noże, waga kuchenna) oraz materiały plastyczne (farby, tempery, pędzle, kleje).

Zakupiono maszyny do szycia wraz z niezbędnymi akcesoriami, tj. igły, nici, nożyczki, naparstki, deska do prasowania, żelazko, wzbogaca zajęcia oraz uczy praktycznego zastosowania i wykorzystania.

Do uatrakcyjnienia zajęć z fizyki nabyto „Modułowe pracownie przyrodnicze” , w skład których wchodzą  walizki modułowe: woda, energia, powietrze.  Są to nowoczesne pomoce dydaktyczne zawierające materiały – scenariusze zajęć oraz zestawy elektryczne, eksperymenty – obwody prądu, które w prosty sposób pomagają w nauce praw fizyki i pomagają w zrozumieniu zasad działania układów elektrycznych.

Na zajęcia z matematyki i geometrii zostały zakupione Gogle VR – jako nowatorskie podejście do nauczania w tych właśnie dziadzinach i sferach nauki.

Projekt NEOTRIE SCIENTIX

Szkoła przystąpiła do nowego projektu europejskiego „NEOTRIE SCIENTIX”, którego pomysłodawcą jest profesor José Luis Rodriguez Blancas (Uniwersytet w Almerii – Hiszpania) i jego zespół: Diego Cangas, David Crespo i Antonio Zarauz. Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie zajęć dydaktycznych opartych na wirtualnej geometrii. Zostanie w nich wykorzystane nowe oprogramowanie (obecnie opracowywane przez firmę Virtual Dor i przez Uniwersytet w Almerii), które pozwala na tworzenie i przekształcanie obiektów geometrii trójwymiarowej i różnego typu modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z nimi. Projekt ten obejmuje również opracowanie zadań i gier służących do rozwiązywania problemów geometrycznych.

Cele szczegółowe projektu:

– poznanie różnych aspektów geometrii płaskiej poprzez zastosowanie obserwacji trójwymiarowej;

– wprowadzenie geometrii trójwymiarowej oraz modelowania ukierunkowanego na druk trójwymiarowy;

– rozwijanie umiejętności manualnych;

– pobudzanie rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego;

– rozwijanie współpracy i pozytywnego współzawodnictwa pomiędzy uczniami;

– motywacja uczniów do nauki geometrii poprzez zabawę, współpracę i współzawodnictwo.

Aby było możliwe wzięcie udziału w projekcie, nasza Szkoła zakupiła hełm komputerowy HTC Vive oraz komputer do zaawansowanych gier. Oprogramowanie NeoTrie VR zostanie zapewnione przez organizatora. Na zajęciach z użyciem VR będą również wykorzystywane inne pomoce służące do nauki geometrii 3D, takie jak Polyfelt 3d i modele brył. Jak wynika z dotychczasowych obserwacji poczynionych w szkołach, podczas targów naukowych i konferencji, VR jest użytecznym narzędziem pobudzającym zainteresowanie geometrią trójwymiarową i modelowaniem.

Planujemy przeprowadzenie zadań interaktywnych, związanych z wymienionymi niżej tematami. Odnoszą się one do przedziału wiekowego 10-17 lat, choć w przypadku programu komputerowego istotny będzie nie tyle sam wiek, co poziom trudności. Zaproponujemy także zajęcia dla naszych najmłodszych wychowanków.

Wśród tematyki zadań znajdą się:

– podstawy geometrii płaskiej: symetria, równoległość, prostopadłość, miary długości i kątów, rozpoznawanie równoległościanów itp;

– projekcja brył trójwymiarowych, sieć wielościanów;

– konstrukcja rodzin wielościanów (bryły platońskie, ostrosłupy, graniastosłupy, bryły archimedesowe itp.), zrozumienie podstawowych operacji na wielościanach;

– tworzenie brył obrotowych (sfera, stożek, walec itp.);

– badanie podstawowych własności wielościanów i dokonywanie obliczeń: charakterystyka Eulera, powierzchnia, objętość itd.;

– symetria przestrzenna brył trójwymiarowych, tworzenie sieci krystalicznej;

– samopodobieństwo, konstrukcja fraktali;

– teoria grafów;

– inne zadania z zakresu matematyki zaproponowane przez uczestników;

– wykorzystanie geometrii 3D w innych dziedzinach wiedzy.

Koordynatorem projektu jest Grażyna Morga, która została włączona w proces przygotowania, testowania i opracowania wniosków dotyczących wykorzystania programu NeoTrie VR. Nasz udział w projekcie będzie stanowił istotną innowację w zakresie metod nauczania matematyki (program NeoTrie VR będzie nowością na skalę europejską). Będzie też elementem rozwijanej przez naszą Szkołę współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji. Informacja o projekcie znajduje się na stronie internetowej platformy Scientix (http://www.scientix.eu), która promuje i wspiera ogólnoeuropejską współpracę pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych na różnych szczeblach kształcenia, pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni wyższych oraz decydentami.

Sposób zastosowania zestawów VR w nauczaniu matematyki przedstawiono na stronach internetowych:

http://virtualdor.com/en/NeoTrie-VR/

https://topologia.wordpress.com/tag/neotrie/

https://topologia.wordpress.com/2017/09/30/neotrie-vr-y-grafos-en-la-noche-de-los-investigadores/

http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?articleId=689498

Nasza szkoła na Wikipedii: http://neotrie.wikia.com/wiki/NeoTrie_Wiki

http://virtualdor.com/en/NeoTrie-VR/

Grażyna Morga, pomysłodawczyni

Beata Nawrath, dyrektor