Projekty szkolne 2020-2021

"Nature doesn't produce waste"

Szkoła przystąpiła do międzynarodowego  projektu: „Nature doesn’t produce wasteˮ na platformie e-TwinningFacebook’u. Koordynatorem jest nauczycielka matematyki i geografii Grażyna Morga wespół z panią Mirandą Dudą – nauczycielką biologii.

Celem projektu jest uwrażliwianie młodych ludzi na piękno, budowanie postawy szacunku wobec przyrody, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, krzewienie proekologicznych postaw w domu i szkole, a szczególnie związanych z segregacją odpadów i ich recyklingiem, zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej oraz zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi.

Logo projektu zostało przygotowane przez uczennicę klasy VIII a – Zofię Kokot. W ramach projektu uczniowie klasy VIa i V bd wykonali pracę „Las w słoiku”, pod kierunkiem pani Mirandy Dudy. W klasach IV–VIII ogłoszony został również konkurs z okazji Dnia Ziemi

Podsumowaniem projektu będzie m. in. ilustrowany słownik dla dzieci z pojęciami ekologicznymi.

Grażyna Morga

Projekt: „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żernicy”

Okres realizacji: 19.08.2019r. – 13.08.2021r.
Wartość projektu: 232 801,87 zł
Kwota dofinansowania: 219 868,43 zł
Dotacja z budżetu krajowego: 12 933,44 zł
Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej świadczonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy, w obszarze rozwijania wśród uczniów kompetencji kluczowych, pokonywania niepowodzeń szkolnych oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli. W ramach projektu przewidziano zajęcia z zakresu:

  1. Kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. W ramach zadania uczniowie będą brali udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego oraz zajęcia warsztatowe z techniki.
  2. Tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. W ramach zadania uczniowie wezmą udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu oraz w zajęciach rozwijających uzdolnienia językowe i matematyczne Lego Education opartych na metodzie eksperymentu.
  3. Realizacji kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego. W ramach tego zadania będą realizowane zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla nauczycieli przewidziano studia podyplomowe.
  4. Doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów tj. poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach.

Placówka zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.

Projekt Junior media

Bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie: juniormedia.pl

Czyta nas cała Polska!

Czytajcie i Wy! 

http://www.juniormedia.pl/redakcje/panel/szkolne-rewolucje-1#close

Paulina Wiatrowska

Projekt NEOTRIE SCIENTIX

Szkoła przystąpiła do nowego projektu europejskiego „NEOTRIE SCIENTIX”, którego pomysłodawcą jest profesor José Luis Rodriguez Blancas (Uniwersytet w Almerii – Hiszpania) i jego zespół: Diego Cangas, David Crespo i Antonio Zarauz. Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie zajęć dydaktycznych opartych na wirtualnej geometrii. Zostanie w nich wykorzystane nowe oprogramowanie (obecnie opracowywane przez firmę Virtual Dor i przez Uniwersytet w Almerii), które pozwala na tworzenie i przekształcanie obiektów geometrii trójwymiarowej i różnego typu modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z nimi. Projekt ten obejmuje również opracowanie zadań i gier służących do rozwiązywania problemów geometrycznych.

Cele szczegółowe projektu:

– poznanie różnych aspektów geometrii płaskiej poprzez zastosowanie obserwacji trójwymiarowej;

– wprowadzenie geometrii trójwymiarowej oraz modelowania ukierunkowanego na druk trójwymiarowy;

– rozwijanie umiejętności manualnych;

– pobudzanie rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego;

– rozwijanie współpracy i pozytywnego współzawodnictwa pomiędzy uczniami;

– motywacja uczniów do nauki geometrii poprzez zabawę, współpracę i współzawodnictwo.

Aby było możliwe wzięcie udziału w projekcie, nasza Szkoła zakupiła hełm komputerowy HTC Vive oraz komputer do zaawansowanych gier. Oprogramowanie NeoTrie VR zostanie zapewnione przez organizatora. Na zajęciach z użyciem VR będą również wykorzystywane inne pomoce służące do nauki geometrii 3D, takie jak Polyfelt 3d i modele brył. Jak wynika z dotychczasowych obserwacji poczynionych w szkołach, podczas targów naukowych i konferencji, VR jest użytecznym narzędziem pobudzającym zainteresowanie geometrią trójwymiarową i modelowaniem.

Planujemy przeprowadzenie zadań interaktywnych, związanych z wymienionymi niżej tematami. Odnoszą się one do przedziału wiekowego 10-17 lat, choć w przypadku programu komputerowego istotny będzie nie tyle sam wiek, co poziom trudności. Zaproponujemy także zajęcia dla naszych najmłodszych wychowanków.

Wśród tematyki zadań znajdą się:

– podstawy geometrii płaskiej: symetria, równoległość, prostopadłość, miary długości i kątów, rozpoznawanie równoległościanów itp;

– projekcja brył trójwymiarowych, sieć wielościanów;

– konstrukcja rodzin wielościanów (bryły platońskie, ostrosłupy, graniastosłupy, bryły archimedesowe itp.), zrozumienie podstawowych operacji na wielościanach;

– tworzenie brył obrotowych (sfera, stożek, walec itp.);

– badanie podstawowych własności wielościanów i dokonywanie obliczeń: charakterystyka Eulera, powierzchnia, objętość itd.;

– symetria przestrzenna brył trójwymiarowych, tworzenie sieci krystalicznej;

– samopodobieństwo, konstrukcja fraktali;

– teoria grafów;

– inne zadania z zakresu matematyki zaproponowane przez uczestników;

– wykorzystanie geometrii 3D w innych dziedzinach wiedzy.

Koordynatorem projektu jest Grażyna Morga, która została włączona w proces przygotowania, testowania i opracowania wniosków dotyczących wykorzystania programu NeoTrie VR. Nasz udział w projekcie będzie stanowił istotną innowację w zakresie metod nauczania matematyki (program NeoTrie VR będzie nowością na skalę europejską). Będzie też elementem rozwijanej przez naszą Szkołę współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji. Informacja o projekcie znajduje się na stronie internetowej platformy Scientix (http://www.scientix.eu), która promuje i wspiera ogólnoeuropejską współpracę pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych na różnych szczeblach kształcenia, pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni wyższych oraz decydentami.

Sposób zastosowania zestawów VR w nauczaniu matematyki przedstawiono na stronach internetowych:

http://virtualdor.com/en/NeoTrie-VR/

https://topologia.wordpress.com/tag/neotrie/

https://topologia.wordpress.com/2017/09/30/neotrie-vr-y-grafos-en-la-noche-de-los-investigadores/

http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?articleId=689498

Nasza szkoła na Wikipedii: http://neotrie.wikia.com/wiki/NeoTrie_Wiki

http://virtualdor.com/en/NeoTrie-VR/

Grażyna Morga, pomysłodawczyni

Beata Nawrath, dyrektor

Pilotażowy tutoring w naszej szkole

W ramach obserwacji i analizy środowiska uczniowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu od marca 2019 r. tutoringu rozwojowego dla grupy naszych zdolnych uczniów.

Tutoring to metoda edukacji zindywidualizowanej, opierająca się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Jest to proces nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy. Tutoring to metoda kształcenia i rozwijania osobowości ucznia, poprzez indywidualną relację z tutorem.

Ideą tutoringu jest zmiana punktu odniesienia: z ram stosowanych dla wszystkich uczniów na rozwijanie talentów poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i preferencji, cech psychofizycznych, pasji, słabości, w celu zwiększenia efektywności nauczania i wychowania.

Główne cele tutoringu to: wspieranie podopiecznego w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności, wypracowanie własnego stylu zdobywania wiedzy, budowanie osobistej ścieżki rozwoju.

Metoda tutoringu powoduje, że uczeń czuje odpowiedzialność za przebieg i wyniki edukacji, gdyż ma na nie bezpośredni wpływ. Tutoring sprzyja także samoorganizacji pracy ucznia i motywuje do stałego rozwoju, wkładania wysiłku we wspólną pracę z tutorem – szczególnie, gdy widzi zaangażowanie z jego strony.

Zajęcia prowadzone będą przez panią Bogusławę Kurowską i panią Grażynę Morgę pod nadzorem pani dyrektor Beaty Nawrath (wszystkie wymienione osoby są certyfikowanymi tutorami).

 

PROJEKT RPO – WZMACNIANIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO


W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 w naszej szkole jest realizowany projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy:

– Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego: uczniowie pracują w pięciu grupach po 8 osób pod kierunkiem p. Agaty Marks i p. Agaty Korepty. Nauka języka angielskiego to rozwijanie kompetencji językowych, co daje szersze możliwości na rynku pracy nie tylko w  kraju, ale i za granicą. Takie umiejętności językowe powinny być kształtowane już od najmłodszych lat. W ramach projektu szkolna pracownia została doposażona w pomoce dydaktyczne.

– Zajęcia warsztatowe z techniki: zajęcia odbywają się  w dwóch grupach po 12 osób pod kierunkiem p. Agnieszki Gucwy i p. Joanny Polewik. Celem zajęć jest rozwijanie u uczniów umiejętności praktycznych metod działań technicznych poprzez realizację projektów opartych na przetwarzaniu różnych materiałów przy użyciu odpowiednich narzędzi i urządzeń. Szkolna pracownia została doposażona w pomoce dydaktyczne i materiały do wykorzystania na zajęciach z techniki.

Realizacja nauczania opartego na metodzie eksperymentu:

– Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze w oparciu o metodę eksperymentu (przyroda, biologia, geografia i matematyka): uczniowie pracują w siedmiu grupach po 8 osób pod kierunkiem p. Grażyny Morgi oraz p. Mirandy Dudy. Zajęcia prowadzone są metodą eksperymentu z wykorzystaniem nowatorskiego programu komputerowego NeoTrieVR. Na zajęciach wykorzystywane jest nowe oprogramowanie (opracowane przez firmę Virtual Dor i przez Uniwersytet w  Almerii), które pozwala na tworzenie i przekształcanie obiektów i różnego typu modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z  nimi. Celem zajęć jest: poznanie różnych aspektów geometrii płaskiej poprzez zastosowanie obserwacji trójwymiarowej, wprowadzenie geometrii trójwymiarowej oraz modelowania ukierunkowanego na druk trójwymiarowy, rozwijanie umiejętności manualnych, pobudzanie rozumowania dedukcyjnego i  indukcyjnego, rozwijanie współpracy i pozytywnego współzawodnictwa pomiędzy uczniami, motywacja uczniów do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez zabawę, współpracę i współzawodnictwo. Placówka, z funduszy unijnych, została wyposażona w komputerowy hełm i laptop do tworzenia wirtualnej rzeczywistości.

– Zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe i matematyczne prowadzone metodą eksperymentu LEGO Education. Biorą w nich udział uczniowie klas 2a i 2c, a prowadzone są przez p. Martę Mączkę. Metoda zakłada wykorzystanie specjalnie przygotowanych zestawów klocków lego do prowadzenia zajęć, podczas których dzieci badają, eksperymentują, sprawdzają kolejne scenariusze, dzięki czemu rozwijają swoje kompetencje kluczowe. Celem zajęć jest rozwijanie myślenia matematycznego, umiejętności rozwiązywania problemów, kształtowanie umiejętności dyskutowania swoich pomysłów, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie rozumowania abstrakcyjnego i ilościowego oraz kształcenie umiejętności modelowania matematycznego. Z funduszy unijnych sfinansowano zakup zestawów klocków lego do wykorzystani na zajęciach.

Indywidualne zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w ośmiu grupach wiekowych przez nauczycielki: p. Anetę Śliwkę, p. Katarzynę Kostelecką, p. Joannę Polewik oraz p. Annę Zdanowicz. Celem zajęć jest kompensowanie i korygowanie zaburzonych funkcji poznawczych, eliminowanie zaburzeń emocjonalnych, wypracowywanie technik radzenia sobie ze specyficznymi trudnościami w nauce.

– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. Uczestniczy w nich 40 uczniów w pięciu grupach pod kierunkiem nauczycielek: p. Grażyny Morgi, p. Anny Kuś, p. Agnieszki Gucwy oraz p. Krystyny Jopek. Celem zajęć jest uzupełnianie braków w wiadomościach, utrwalanie bieżącej i  posiadanej wiedzy, budowanie strategii uczenia się i nabywania pewności siebie poprzez wsparcie nauczyciela.

– Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Zajęciami objęto 21 uczniów klas IV-VIII, którzy pracują pod kierunkiem p. Anny Wilczek i p. Beaty Stradowskiej. Celem zajęć jest rozwijanie osobowości uczniów, budowanie wiary we własne siły, wzmacnianie poczucia własnej wartości, uczenie rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, rozwijanie umiejętności słuchania i dobrego komunikowania się, w tym rozwijanie umiejętności asertywności oraz tolerancji.

Z funduszy unijnych zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji wymienionych wyżej zajęć.

Projekt bohaterskiej wyobraźni!

Profesor Philip George Zimbardo to jeden ze znanych psychologów. Terapeuta, założyciel kliniki nieśmiałości, twórca wielu projektów z dziedziny psychiki ludzkiej. Najnowszym projektem realizowanym przez profesora Zimbardo jest Projekt Bohaterskiej Wyobraźni z cyklu Rozumienie Ludzkiej Natury, którego celem jest uczenie młodych ludzi, jak kształtować w sobie postawy niezgody na zło. Profesor Zimbardo wdraża i promuje ten program na całym świecie. Program „Bohaterska wyobraźnia” szuka postaw, odnajduje bohaterów dnia codziennego  wśród zwykłych ludzi. Kształtuje wzorce, pozytywne postawy  już od najmłodszych lat, bo to właśnie od dzieci zależy jak będzie w przyszłości wyglądał nasz świat. Program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Uczniowie z klasy 3 a SP wraz z nauczycielami nie mogli na tak cudowny projekt pozostać obojętni, dlatego postanowili do jego realizacji się przyłączyć. Przekonać innych, że warto małymi kroczkami zmieniać świat, podążać za wrażliwością, szacunkiem. Chcą przekonywać innych  do działania, do podejmowania wysiłku, zauważania krzywdy ludzkiej, napełniać  ludzkie serca pozytywną energią, akceptacją i tolerancją . Chcą działać, aktywnie w życiu uczestniczyć, oddziaływać  swym przykładem w ten sposób „podgrzewając innych do działania” , aby nie pozostać jedynie biernym widzem, tylko stać się bohaterem dnia codziennego. Należy rozejrzeć się dookoła i zacząć zmieniać świat od siebie, wyzwolić się z nadmiernego egoizmu i obojętności po prostu zwyczajnie dostrzec innych.

Anna Zdanowicz, Anna Placek