Projekty szkolne 2021-2022

„Laboratoria Przyszłości”

Nasza szkoła korzysta z dofinansowania w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. 

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Zgodnie z podanymi informacjami projektowymi „celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań”. 

„Laboratoria Przyszłości” to możliwość zaopatrzenia szkoły w nowoczesny sprzęt, który ma uatrakcyjnić zajęcia szkolne i pozwolić uczniom rozwijać zainteresowania. 

W ramach programu szkoły otrzymują wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego wspomagającego rozwój umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zakres pomysłów edukacyjnych w tym zakresie i sprzętu przeznaczonego do zakupu należy do szkoły. 

Projekt grantowy mPotęga

Projekt grantowy mPotęga: Z matematyką na progu klasy czwartej (autor: Marta Mączka, koord. Magdalena Gallus, wnioskodawca ZSP w Żernicy)

Termin: wrzesień 2021 – grudzień 2021

Cele projektu:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych poprzez powiązanie ich z innymi zainteresowaniami uczniów;
– kształtowanie rozumienia matematyki jako narzędzia do poznawania świata (różnych dziedzin nauki i sztuki);
– zmotywowanie uczniów do nauki matematyki poprzez wskazanie jej obecności na wszystkich przedmiotach szkolnych;
– zaangażowanie rodziców w motywowanie dzieci do nauki matematyki.

Uczniowie realizują 5 zadań pokazujących korelację matematyki z naszym życiem.

Projekt NEOTRIE SCIENTIX

Szkoła przystąpiła do nowego projektu europejskiego „NEOTRIE SCIENTIX”, którego pomysłodawcą jest profesor José Luis Rodriguez Blancas (Uniwersytet w Almerii – Hiszpania) i jego zespół: Diego Cangas, David Crespo i Antonio Zarauz. Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie zajęć dydaktycznych opartych na wirtualnej geometrii. Zostanie w nich wykorzystane nowe oprogramowanie (obecnie opracowywane przez firmę Virtual Dor i przez Uniwersytet w Almerii), które pozwala na tworzenie i przekształcanie obiektów geometrii trójwymiarowej i różnego typu modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z nimi. Projekt ten obejmuje również opracowanie zadań i gier służących do rozwiązywania problemów geometrycznych.

Cele szczegółowe projektu:

– poznanie różnych aspektów geometrii płaskiej poprzez zastosowanie obserwacji trójwymiarowej;

– wprowadzenie geometrii trójwymiarowej oraz modelowania ukierunkowanego na druk trójwymiarowy;

– rozwijanie umiejętności manualnych;

– pobudzanie rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego;

– rozwijanie współpracy i pozytywnego współzawodnictwa pomiędzy uczniami;

– motywacja uczniów do nauki geometrii poprzez zabawę, współpracę i współzawodnictwo.

Aby było możliwe wzięcie udziału w projekcie, nasza Szkoła zakupiła hełm komputerowy HTC Vive oraz komputer do zaawansowanych gier. Oprogramowanie NeoTrie VR zostanie zapewnione przez organizatora. Na zajęciach z użyciem VR będą również wykorzystywane inne pomoce służące do nauki geometrii 3D, takie jak Polyfelt 3d i modele brył. Jak wynika z dotychczasowych obserwacji poczynionych w szkołach, podczas targów naukowych i konferencji, VR jest użytecznym narzędziem pobudzającym zainteresowanie geometrią trójwymiarową i modelowaniem.

Planujemy przeprowadzenie zadań interaktywnych, związanych z wymienionymi niżej tematami. Odnoszą się one do przedziału wiekowego 10-17 lat, choć w przypadku programu komputerowego istotny będzie nie tyle sam wiek, co poziom trudności. Zaproponujemy także zajęcia dla naszych najmłodszych wychowanków.

Wśród tematyki zadań znajdą się:

– podstawy geometrii płaskiej: symetria, równoległość, prostopadłość, miary długości i kątów, rozpoznawanie równoległościanów itp;

– projekcja brył trójwymiarowych, sieć wielościanów;

– konstrukcja rodzin wielościanów (bryły platońskie, ostrosłupy, graniastosłupy, bryły archimedesowe itp.), zrozumienie podstawowych operacji na wielościanach;

– tworzenie brył obrotowych (sfera, stożek, walec itp.);

– badanie podstawowych własności wielościanów i dokonywanie obliczeń: charakterystyka Eulera, powierzchnia, objętość itd.;

– symetria przestrzenna brył trójwymiarowych, tworzenie sieci krystalicznej;

– samopodobieństwo, konstrukcja fraktali;

– teoria grafów;

– inne zadania z zakresu matematyki zaproponowane przez uczestników;

– wykorzystanie geometrii 3D w innych dziedzinach wiedzy.

Koordynatorem projektu jest Grażyna Morga, która została włączona w proces przygotowania, testowania i opracowania wniosków dotyczących wykorzystania programu NeoTrie VR. Nasz udział w projekcie będzie stanowił istotną innowację w zakresie metod nauczania matematyki (program NeoTrie VR będzie nowością na skalę europejską). Będzie też elementem rozwijanej przez naszą Szkołę współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji. Informacja o projekcie znajduje się na stronie internetowej platformy Scientix (http://www.scientix.eu), która promuje i wspiera ogólnoeuropejską współpracę pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych na różnych szczeblach kształcenia, pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni wyższych oraz decydentami.

Sposób zastosowania zestawów VR w nauczaniu matematyki przedstawiono na stronach internetowych:

http://virtualdor.com/en/NeoTrie-VR/

https://topologia.wordpress.com/tag/neotrie/

https://topologia.wordpress.com/2017/09/30/neotrie-vr-y-grafos-en-la-noche-de-los-investigadores/

http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?articleId=689498

Nasza szkoła na Wikipedii: http://neotrie.wikia.com/wiki/NeoTrie_Wiki

http://virtualdor.com/en/NeoTrie-VR/

Grażyna Morga, pomysłodawczyni

Beata Nawrath, dyrektor

Posiłek w szkole i w domu

Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ma na celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W nasze szkole zrealizowano zadanie: doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni).

W lipcu i sierpniu 2021 roku został przeprowadzony generalny remont naszej stołówki, w tym m.in. położono gres na podłogę, poszerzono optycznie przestrzeń, zlikwidowano boazerie i odnowiono ściany. Wymieniono krzesła na nowe kolorowe o ergonomicznym kształcie i lekkiej konstrukcji dla poprawy komfortu uczniów. Doposażono kuchnię w nowe sprzęty kuchenne stoły ze stali nierdzewnej.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (aut. Beata Nawrath i Magdalena Gallus; wnioskodawca: Gmina Pilchowice)

Pilotażowy tutoring w naszej szkole

W ramach obserwacji i analizy środowiska uczniowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu od marca 2019 r. tutoringu rozwojowego dla grupy naszych zdolnych uczniów.

Tutoring to metoda edukacji zindywidualizowanej, opierająca się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Jest to proces nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy. Tutoring to metoda kształcenia i rozwijania osobowości ucznia, poprzez indywidualną relację z tutorem.

Ideą tutoringu jest zmiana punktu odniesienia: z ram stosowanych dla wszystkich uczniów na rozwijanie talentów poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i preferencji, cech psychofizycznych, pasji, słabości, w celu zwiększenia efektywności nauczania i wychowania.

Główne cele tutoringu to: wspieranie podopiecznego w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności, wypracowanie własnego stylu zdobywania wiedzy, budowanie osobistej ścieżki rozwoju.

Metoda tutoringu powoduje, że uczeń czuje odpowiedzialność za przebieg i wyniki edukacji, gdyż ma na nie bezpośredni wpływ. Tutoring sprzyja także samoorganizacji pracy ucznia i motywuje do stałego rozwoju, wkładania wysiłku we wspólną pracę z tutorem – szczególnie, gdy widzi zaangażowanie z jego strony.

Zajęcia prowadzone będą przez panią Bogusławę Kurowską i panią Grażynę Morgę pod nadzorem pani dyrektor Beaty Nawrath (wszystkie wymienione osoby są certyfikowanymi tutorami).

Projekt bohaterskiej wyobraźni!

Profesor Philip George Zimbardo to jeden ze znanych psychologów. Terapeuta, założyciel kliniki nieśmiałości, twórca wielu projektów z dziedziny psychiki ludzkiej. Najnowszym projektem realizowanym przez profesora Zimbardo jest Projekt Bohaterskiej Wyobraźni z cyklu Rozumienie Ludzkiej Natury, którego celem jest uczenie młodych ludzi, jak kształtować w sobie postawy niezgody na zło. Profesor Zimbardo wdraża i promuje ten program na całym świecie. Program „Bohaterska wyobraźnia” szuka postaw, odnajduje bohaterów dnia codziennego  wśród zwykłych ludzi. Kształtuje wzorce, pozytywne postawy  już od najmłodszych lat, bo to właśnie od dzieci zależy jak będzie w przyszłości wyglądał nasz świat. Program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Uczniowie z klas 1 – 3 wraz z nauczycielami nie mogli na tak cudowny projekt pozostać obojętni, dlatego postanowili do jego realizacji się przyłączyć. Przekonać innych, że warto małymi kroczkami zmieniać świat, podążać za wrażliwością, szacunkiem. Chcą przekonywać innych  do działania, do podejmowania wysiłku, zauważania krzywdy ludzkiej, napełniać  ludzkie serca pozytywną energią, akceptacją i tolerancją . Chcą działać, aktywnie w życiu uczestniczyć, oddziaływać  swym przykładem w ten sposób „podgrzewając innych do działania” , aby nie pozostać jedynie biernym widzem, tylko stać się bohaterem dnia codziennego. Należy rozejrzeć się dookoła i zacząć zmieniać świat od siebie, wyzwolić się z nadmiernego egoizmu i obojętności po prostu zwyczajnie dostrzec innych.

Anna Zdanowicz, Anna Placek