2014-2015

PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KOTWICE KARIERY to projekt realizowany pilotażowo w 80 gimnazjach na terenie 10 województw w Polsce, dotyczący działań zapewniających wysoką jakość systemu oświaty oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Okres realizacji: 01.04.2014 – 30.06.2015 r.

Projekt to zbiór działań, których celem jest przygotowanie uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej do świadomego podejmowania decyzji dotyczących jej przyszłej kariery edukacyjnej i zawodowej. Instytucją pośredniczącą w projekcie jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.


Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie gminy Pilchowice w latach 2012–2015

Celami programu są: kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych i nawyków higienicznych, zapobieganie próchnicy, prorogowanie aktywności fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu, kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp. Programem są objęte dzieci przedszkolne do piątego roku życia wraz z rodzicami z terenu gminy Pilchowice. Dla dzieci są przewidziane zajęcia z lekarzami, psychologiem, higienistką stomatologiczną, pielęgniarkami.


Projekt „Wiejskie szkoły – światowy poziom nauczania”

Projekt obejmuje zajęcia dodatkowe z matematyki, przyrody oraz logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla łącznie 70 uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

Okres realizacji: do 26 czerwca 2015 r. 


Projekt „Doskonali nauczyciele w Gminie Pilchowice”

Celem projektu jest doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w Gminie Pilchowice poprzez nabycie przez nich dodatkowych umiejętności i kompetencji.

Okres realizacji: 2014–2015.

W ramach projektu dla nauczycieli Gminy Pilchowice zostaną przeprowadzone m.in. kursy doskonalące (np. w zakresie kształtowania kompetencji obywatelskich, umiejętności językowych, posługiwania się platformą Moodle, zarządzania placówkami oświatowymi), kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej. 


Projekt „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach.

Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez stworzenie rocznych planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia.

Okres realizacji: 1.09.2013 r. do 20.06.2015 r.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone dwa cykle doskonalenia, powstaną sieci współpracy i samokształcenia wśród nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu gliwickiego. 

Raport z projektu „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim” 


Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych” Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach przekazała naszej szkolnej bibliotece 150 książek o łącznej wartości 2500,00zł. Wzbogaciliśmy się o lektury, literaturę piękną i popularnonaukową.