Przetwarzanie danych

Informacja dla rodziców/opiekunów o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy, adres: ul. Leopolda Miki 37, 44-144 Żernica, adres e-mail: zspzernica@pilchowice.pl, tel. 32-3327169.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z przyjmowaniem uczniów (wychowanków) oraz realizacją procesu edukacyjnego.

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Sławomir Kuśmirek, adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl, tel. 32-3314808.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Monitoring wizyjny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy

Podstawowym celem monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, dzieci i pracowników placówki oraz ochrona mienia szkolnego.

Rejestrowanie zdarzeń i przetwarzanie danych odbywa się z użyciem zainstalowanego systemu informatycznego składającego się z:

– 22 kamer (13 kamer zewnętrznych i 9 kamer wewnętrznych),

– urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz.

Rejestracji podlega tylko obraz z kamer, system nie rejestruje dźwięku.

Rejestrowane dane nie narażają prawa do prywatności osób trzecich oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Dostęp do przetwarzania danych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.

W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu osób lub mienia dane zawarte na nośniku zostają zabezpieczone do kilku dni od daty zapisu. Po tym okresie są automatycznie usuwane bez możliwości powtórnego ich odczytania. Ograniczenie czasowe dostępu do danych związane jest z ograniczonymi możliwościami technicznymi zainstalowanego sprzętu.