Język mniejszości

Język mniejszości narodowej

Nauka języka mniejszości narodowej niemieckiego w naszej szkole jest organizowana w formie dodatkowej nauki języka mniejszości na wniosek rodziców złożony do dnia 20 września. Złożenie wniosku jest równoznaczne z:

1) w przypadku nauki języka mniejszości lub języka regionalnego – zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia;

2) w przypadku nauki własnej historii i kultury – zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia.

Nauka języka mniejszości narodowej służy podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych. Uczniowie mają w tygodniowym planie zajęć 1 godzinę języka mniejszości narodowej od klasy I (w klasach V i VI uczą się dodatkowo po 1 godzinie zajęć własnej historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej) oraz 1 dodatkową godzinę (jst.).

Informacja o języku mniejszości jest odnotowywana w dzienniku zajęć, na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły (w przypadku ukończenia całego cyklu).

Nauczyciele informują ucznia o wymaganiach edukacyjnych w zakresie języka mniejszości narodowej.

Rodzice dziecka lub ucznia mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału ucznia w nauce języka mniejszości i nauce własnej historii i kultury.

Wniosek

Rezygnacja