Projekty szkolne 2019-2020

Projekt Junior media

Bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie: juniormedia.pl

Czyta nas cała Polska!

Czytajcie i Wy! 

http://www.juniormedia.pl/redakcje/panel/szkolne-rewolucje-1#close

Paulina Wiatrowska

Projekt NEOTRIE SCIENTIX

Szkoła przystąpiła do nowego projektu europejskiego „NEOTRIE SCIENTIX”, którego pomysłodawcą jest profesor José Luis Rodriguez Blancas (Uniwersytet w Almerii – Hiszpania) i jego zespół: Diego Cangas, David Crespo i Antonio Zarauz. Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie zajęć dydaktycznych opartych na wirtualnej geometrii. Zostanie w nich wykorzystane nowe oprogramowanie (obecnie opracowywane przez firmę Virtual Dor i przez Uniwersytet w Almerii), które pozwala na tworzenie i przekształcanie obiektów geometrii trójwymiarowej i różnego typu modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z nimi. Projekt ten obejmuje również opracowanie zadań i gier służących do rozwiązywania problemów geometrycznych.

Cele szczegółowe projektu:

– poznanie różnych aspektów geometrii płaskiej poprzez zastosowanie obserwacji trójwymiarowej;

– wprowadzenie geometrii trójwymiarowej oraz modelowania ukierunkowanego na druk trójwymiarowy;

– rozwijanie umiejętności manualnych;

– pobudzanie rozumowania dedukcyjnego i indukcyjnego;

– rozwijanie współpracy i pozytywnego współzawodnictwa pomiędzy uczniami;

– motywacja uczniów do nauki geometrii poprzez zabawę, współpracę i współzawodnictwo.

Aby było możliwe wzięcie udziału w projekcie, nasza Szkoła zakupiła hełm komputerowy HTC Vive oraz komputer do zaawansowanych gier. Oprogramowanie NeoTrie VR zostanie zapewnione przez organizatora. Na zajęciach z użyciem VR będą również wykorzystywane inne pomoce służące do nauki geometrii 3D, takie jak Polyfelt 3d i modele brył. Jak wynika z dotychczasowych obserwacji poczynionych w szkołach, podczas targów naukowych i konferencji, VR jest użytecznym narzędziem pobudzającym zainteresowanie geometrią trójwymiarową i modelowaniem.

Planujemy przeprowadzenie zadań interaktywnych, związanych z wymienionymi niżej tematami. Odnoszą się one do przedziału wiekowego 10-17 lat, choć w przypadku programu komputerowego istotny będzie nie tyle sam wiek, co poziom trudności. Zaproponujemy także zajęcia dla naszych najmłodszych wychowanków.

Wśród tematyki zadań znajdą się:

– podstawy geometrii płaskiej: symetria, równoległość, prostopadłość, miary długości i kątów, rozpoznawanie równoległościanów itp;

– projekcja brył trójwymiarowych, sieć wielościanów;

– konstrukcja rodzin wielościanów (bryły platońskie, ostrosłupy, graniastosłupy, bryły archimedesowe itp.), zrozumienie podstawowych operacji na wielościanach;

– tworzenie brył obrotowych (sfera, stożek, walec itp.);

– badanie podstawowych własności wielościanów i dokonywanie obliczeń: charakterystyka Eulera, powierzchnia, objętość itd.;

– symetria przestrzenna brył trójwymiarowych, tworzenie sieci krystalicznej;

– samopodobieństwo, konstrukcja fraktali;

– teoria grafów;

– inne zadania z zakresu matematyki zaproponowane przez uczestników;

– wykorzystanie geometrii 3D w innych dziedzinach wiedzy.

Koordynatorem projektu jest Grażyna Morga, która została włączona w proces przygotowania, testowania i opracowania wniosków dotyczących wykorzystania programu NeoTrie VR. Nasz udział w projekcie będzie stanowił istotną innowację w zakresie metod nauczania matematyki (program NeoTrie VR będzie nowością na skalę europejską). Będzie też elementem rozwijanej przez naszą Szkołę współpracy międzynarodowej w zakresie edukacji. Informacja o projekcie znajduje się na stronie internetowej platformy Scientix (http://www.scientix.eu), która promuje i wspiera ogólnoeuropejską współpracę pomiędzy nauczycielami przedmiotów ścisłych na różnych szczeblach kształcenia, pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni wyższych oraz decydentami.

Sposób zastosowania zestawów VR w nauczaniu matematyki przedstawiono na stronach internetowych:

http://virtualdor.com/en/NeoTrie-VR/

https://topologia.wordpress.com/tag/neotrie/

https://topologia.wordpress.com/2017/09/30/neotrie-vr-y-grafos-en-la-noche-de-los-investigadores/

http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?articleId=689498

Nasza szkoła na Wikipedii: http://neotrie.wikia.com/wiki/NeoTrie_Wiki

http://virtualdor.com/en/NeoTrie-VR/

Grażyna Morga, pomysłodawczyni

Beata Nawrath, dyrektor

Let’s play to classify surfaces!

Nasze gimnazjum bierze udział w kolejnym międzynarodowym matematycznym projekcie edukacyjnym „Let’s play to classify surfaces!”. Dotyczy konstrukcji i analizy powierzchni trójwymiarowych, z wykorzystaniem różnych materiałów oraz programów komputerowych.

Głównym autorem tego przedsięwzięcia jest profesor Uniwersytetu w Almerii (Hiszpania) Jose Luis Rodriguez, z którym nasza szkoła współpracowała już w zeszłym roku podczas projektu „Sierpiński Carpet Project”. Koordynatorem projektu jest Grażyna Morga.

Cele:

–        zaznajomienie uczniów z pojęciem powierzchni topologicznej i jej głównymi własnościami,

–        identyfikacja powierzchni orientowalnych i nieorientowalnych,

–        zrozumienie pojęć pokrewnych takich jak: triangulacja oraz granica i genus powierzchni,

–        rozciągnięcie twierdzenia (wzoru) Eulera dla wielościanów wypukłych na bardziej złożone powierzchnie (orientowalne i nieorientowalne),

–        rozwijanie umiejętności manualnych i zdolności wizualnych,

–        rozwijanie wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjnego,

–        łączenie matematyki ze sztuką poprzez demonstrowanie potencjału estetycznego/artystycznego różnych powierzchni.

Działania:

–        projektowanie powierzchni przy użyciu szerokiej gamy materiałów, takich jak: papier, glina, owoce, bańki mydlane, 3D Polyfelt i in.

–        analiza głównych własności powierzchni topologicznych: charakterystyka Eulera-Poincarego, orientowalność, granice i genus, co pozwoli na klasyfikację tych powierzchni,

–        wizualizacja powierzchni w czasie rzeczywistym, przy użyciu programu komputerowego Mathematica,

–        zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości do poznawania i przekształcania powierzchni,

–        tworzenie dużych powierzchni ze zdjęć różnych powierzchni wymodelowanych w ramach projektu,

–        eksperymenty twórczo-artystyczne z zaprojektowanymi powierzchniami.

Grażyna Morga

Projekt bohaterskiej wyobraźni!

Profesor Philip George Zimbardo to jeden ze znanych psychologów. Terapeuta, założyciel kliniki nieśmiałości, twórca wielu projektów z dziedziny psychiki ludzkiej. Najnowszym projektem realizowanym przez profesora Zimbardo jest Projekt Bohaterskiej Wyobraźni z cyklu Rozumienie Ludzkiej Natury, którego celem jest uczenie młodych ludzi, jak kształtować w sobie postawy niezgody na zło. Profesor Zimbardo wdraża i promuje ten program na całym świecie. Program „Bohaterska wyobraźnia” szuka postaw, odnajduje bohaterów dnia codziennego  wśród zwykłych ludzi. Kształtuje wzorce, pozytywne postawy  już od najmłodszych lat, bo to właśnie od dzieci zależy jak będzie w przyszłości wyglądał nasz świat. Program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Uczniowie z klasy 3 a SP wraz z nauczycielami nie mogli na tak cudowny projekt pozostać obojętni, dlatego postanowili do jego realizacji się przyłączyć. Przekonać innych, że warto małymi kroczkami zmieniać świat, podążać za wrażliwością, szacunkiem. Chcą przekonywać innych  do działania, do podejmowania wysiłku, zauważania krzywdy ludzkiej, napełniać  ludzkie serca pozytywną energią, akceptacją i tolerancją . Chcą działać, aktywnie w życiu uczestniczyć, oddziaływać  swym przykładem w ten sposób „podgrzewając innych do działania” , aby nie pozostać jedynie biernym widzem, tylko stać się bohaterem dnia codziennego. Należy rozejrzeć się dookoła i zacząć zmieniać świat od siebie, wyzwolić się z nadmiernego egoizmu i obojętności po prostu zwyczajnie dostrzec innych.

Anna Zdanowicz, Anna Placek

Pilotażowy tutoring w naszej szkole

W ramach obserwacji i analizy środowiska uczniowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu od marca 2019 r. tutoringu rozwojowego dla grupy naszych zdolnych uczniów.

Tutoring to metoda edukacji zindywidualizowanej, opierająca się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem. Jest to proces nakierowany na integralny rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy. Tutoring to metoda kształcenia i rozwijania osobowości ucznia, poprzez indywidualną relację z tutorem.

Ideą tutoringu jest zmiana punktu odniesienia: z ram stosowanych dla wszystkich uczniów na rozwijanie talentów poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i preferencji, cech psychofizycznych, pasji, słabości, w celu zwiększenia efektywności nauczania i wychowania.

Główne cele tutoringu to: wspieranie podopiecznego w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności, wypracowanie własnego stylu zdobywania wiedzy, budowanie osobistej ścieżki rozwoju.

Metoda tutoringu powoduje, że uczeń czuje odpowiedzialność za przebieg i wyniki edukacji, gdyż ma na nie bezpośredni wpływ. Tutoring sprzyja także samoorganizacji pracy ucznia i motywuje do stałego rozwoju, wkładania wysiłku we wspólną pracę z tutorem – szczególnie, gdy widzi zaangażowanie z jego strony.

Zajęcia prowadzone będą przez panią Bogusławę Kurowską i panią Grażynę Morgę pod nadzorem pani dyrektor Beaty Nawrath (wszystkie wymienione osoby są certyfikowanymi tutorami).

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy została doposażona z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 (priorytet 3) w ramach wniosku złożonego za pośrednictwem Urzędu Gminy w Pilchowicach.

Żernicka szkoła otrzymała wsparcie finansowe z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, priorytet 3, z udziałem własnym Gminy Pilchowice w wysokości 20% całości zadania, czyli 3 000 zł. Do szkolnej biblioteki zostały zakupione nowości wydawnicze w sumie na kwotę 15000 zł. O przyznaniu dotacji decydował zespół powołany przez wojewodę, który uwzględniał: aktualny stan wyposażenia, zgodność działań z celami programu w zakresie promowania czytelnictwa, współpracę ze środowiskiem oraz miejscową biblioteką publiczną.

Za pozyskane pieniądze szkoła zakupiła różnorodne pozycje książkowe, z wyłączeniem podręczników. Księgozbiór powiększył się o ponad 700 pozycji. Żernicka szkolna biblioteka rozszerzyła swoją ofertę o książki spoza kanonu lektur. W wyborze książek pomagali zarówno uczniowie, jak i aktywnie współpracująca z biblioteką Rada Rodziców oraz nauczyciele. Wśród nowych pozycji są także książki nabyte z myślą o potrzebach uczniów niepełnosprawnych.

W ramach m.in. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkole zrealizowano wiele projektów czytelniczych, a niektóre są stałym punktem życia szkolnego. Przez cały rok na zajęciach dziennikarskich powstają różnorodne teksty, w tym recenzje książek oraz autorskie teksty literackie. Każdy numer szkolnego czasopisma „Szkolne Rewolucje” jest publikowany na ogólnopolskim portalu juniormedia.pl. Ostatni numer gazetki wystartuje w konkursie o zasięgu krajowym. Z kolei na stronie ridero.pl został opublikowany zbiór opowiadań Sploty, supły i pętle stworzony przez naszych uczniów. Bierze on udział w ogólnopolskim konkursie „Misja – książka”. Uczniowie klas III gimnazjum udzielają się czytelniczo i teatralnie w przedszkolu, promując teksty Tuwima, Brzechwy itp., przedszkolakom czytują uczennice kl. 4 a, trwa akcja „Czytelnicze przerwy”. Wiosną odbędzie się w szkole Dzień Czytania Tolkiena,.

Jak wynika z Raportu o Stanie Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, 63% Polaków nie przeczytało w 2015 r. ani jednej książki. Badania przeprowadzono na osobach, które ukończyły piętnasty rok życia. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma za zadanie promować czytanie nie tylko wśród dorosłych, ale koncepcja ma trafiać przede wszystkim do najmłodszych.

Magdalena Samól

Paulina Wiatrowska

Beata Nawrath