Aktualności

Stypendium Wójta Gminy Pilchowice

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że jak co roku uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi czy sportowymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium Wójta. Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XLIII/338/22 Rady Gminy Pilchowice z dnia 26 maja 2022r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pilchowice.

Wnioski wypisane przez rodzica lub opiekuna prawnego można składać:
1. osobiście w Urzędzie Gminy Pilchowice – w biurze podawczym,
lub
2. wysłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu)
w terminie od 24 czerwca 2022 roku do dnia 10 lipca 2022 roku według wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały wraz z kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2021/2022.

W przypadku dodatkowych pytań należy się skontaktować z pracownikiem Urzędu Gminy w Pilchowicach – p. Mirela Wiciok tel. 32 235 64 75.

Uwaga: w tym roku szkolnym wnioski wraz z kserokopią świadectwa mogą być złożone w dniu 24 czerwca br. w szkole, a po zakończeniu roku szkolnego w okresie od 27 czerwca 2022r. do 10 lipca 2022r. w UG Pilchowice. Szczegóły przekażą uczniom wychowawcy poszczególnych klas.

Uchwała 

Wniosek