Aktualności

Stypendium Wójta dla uzdolnionych uczniów

Wójt Gminy Pilchowice informuje, że jak co roku uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII wyróżniający się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium wójta.

Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XII/115/19 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24.10.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Pilchowice.

Wnioski wypisane przez rodzica lub opiekuna prawnego można składać:
1. osobiście w Urzędzie Gminy Pilchowice – w biurze podawczym,
lub
2. wysłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Urzędu)
w terminie od 25 czerwca 2021 roku do dnia 9 lipca 2021 roku według wzoru stanowiącego załącznik do w/w uchwały wraz z kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 2020/2021.

W przypadku dodatkowych pytań należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy
w Pilchowicach – Mirela Wiciok tel. 32 235 64 75.

Dane identyfikacyjne

Wniosek

Uchwała