Aktualności

Projekt unijny

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 w naszej szkole będzie realizowany Projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu uczniowie mogą uczestniczyć w następujących rodzajach zajęć:

– zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego

– zajęcia warsztatowe z techniki

– zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze w oparciu o metodę eksperymentu (przyroda, biologia, geografia i matematyka)

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

– zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Oferta skierowana jest do uczniów klas 4-8.

– zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe i matematyczne prowadzone metodą eksperymentu LEGO Education dla uczniów klasy drugiej

Pierwszeństwo udziału w zajęciach rozwijających uzdolnienia (j. angielski, matematyczno-przyrodnicze, technika) mają uczniowie osiągający dobre wyniki w nauce tj. co najmniej ocena dobra z przedmiotu w poprzednim roku szkolny ( za wyjątkiem uczniów klasy 4 – opinia nauczyciela).

Pierwszeństwo udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych mają uczniowie ze słabymi osiągnięciami szkolnymi, tj. co najwyżej ocena dostateczna w poprzednim roku szkolnym (klasy 4 – jak wyżej).

Pierwszeństwo udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne mają uczniowie z orzeczeniem lub z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Pozostali chętni uczniowie zostaną zakwalifikowani do udziału w zajęciach w miarę wolnych miejsc.

Warunkiem zakwalifikowania ucznia do udziału w zajęciach jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego, deklaracji rodzica o udziale dziecka w zajęciach oraz zgody na przetwarzane danych osobowych i kwestionariusza osobowego oraz złożenie go w sekretariacie szkoły do dnia 16 września br.

Deklaracje można pobrać u wychowawcy klasy, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.