Aktualności

Projekt unijny

„Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczynamy rekrutację na szereg zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2020/2021.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy.

Uczniowie klas 4-8 mogą skorzystać z dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia z języka angielskiego, na których będą mogli  poszerzyć swoje kompetencje językowe oraz zajęć warsztatowych z techniki, doskonalących praktyczne metody działań technicznych.

  1. Realizacja nauczania opartego na metodzie eksperymentu

Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze w oparciu o metodę eksperymentu (przyroda, biologia, geografia i matematyka) skierowane są do uczniów zainteresowanych pracą z wykorzystaniem nowatorskiego programu komputerowego NeoTrieVR. Młodsi uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje językowe i matematyczne metodą LEGO Education.

  1. Indywidualne zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych z elementami technik uczenia się uczniowie będą mogli wypracować sposoby radzenia sobie ze specyficznymi trudnościami w nauce. Na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne można będzie doskonalić wiarę we własne siły, wzmacniać poczucia własnej wartości, radzić sobie z  emocjami. Uczniowie, którzy zechcą uzupełnić swoje zaległości z matematyki będą mogli zgłosić się na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z tego przedmiotu.

Zajęcia rozpoczną się 1 października 2020 r.

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie będzie można pobrać u wychowawcy klasy, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły. Rekrutacja na zajęcia trwa do 23 września 2020 r. Zgodnie z regulaminem pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia mają uczniowie, którzy w roku szk. 2019/2020 znajdowali się na listach rezerwowych. Uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu, będą zakwalifikowani w miarę wolnych miejsc.

Szkolny  asystent projektu
Kornelia Twardawa