Aktualności

Projekt unijny w naszej szkole – wzmacnianie potencjału edukacyjnego

W latach szkolnych 2019/2020 oraz 2020/2021 w naszej szkole jest realizowany projekt „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy:

– Zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego: uczniowie pracują w pięciu grupach po 8 osób pod kierunkiem p. Agaty Marks i p. Agaty Korepty. Nauka języka angielskiego to rozwijanie kompetencji językowych, co daje szersze możliwości na rynku pracy nie tylko w  kraju, ale i za granicą. Takie umiejętności językowe powinny być kształtowane już od najmłodszych lat. W ramach projektu szkolna pracownia została doposażona w pomoce dydaktyczne.

– Zajęcia warsztatowe z techniki: zajęcia odbywają się  w dwóch grupach po 12 osób pod kierunkiem p. Agnieszki Gucwy i p. Joanny Polewik. Celem zajęć jest rozwijanie u uczniów umiejętności praktycznych metod działań technicznych poprzez realizację projektów opartych na przetwarzaniu różnych materiałów przy użyciu odpowiednich narzędzi i urządzeń. Szkolna pracownia została doposażona w pomoce dydaktyczne i materiały do wykorzystania na zajęciach z techniki.

Realizacja nauczania opartego na metodzie eksperymentu:

– Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze w oparciu o metodę eksperymentu (przyroda, biologia, geografia i matematyka): uczniowie pracują w siedmiu grupach po 8 osób pod kierunkiem p. Grażyny Morgi oraz p. Mirandy Dudy. Zajęcia prowadzone są metodą eksperymentu z wykorzystaniem nowatorskiego programu komputerowego NeoTrieVR. Na zajęciach wykorzystywane jest nowe oprogramowanie (opracowane przez firmę Virtual Dor i przez Uniwersytet w  Almerii), które pozwala na tworzenie i przekształcanie obiektów i różnego typu modeli trójwymiarowych oraz na interakcję z  nimi. Celem zajęć jest: poznanie różnych aspektów geometrii płaskiej poprzez zastosowanie obserwacji trójwymiarowej, wprowadzenie geometrii trójwymiarowej oraz modelowania ukierunkowanego na druk trójwymiarowy, rozwijanie umiejętności manualnych, pobudzanie rozumowania dedukcyjnego i  indukcyjnego, rozwijanie współpracy i pozytywnego współzawodnictwa pomiędzy uczniami, motywacja uczniów do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez zabawę, współpracę i współzawodnictwo. Placówka, z funduszy unijnych, została wyposażona w komputerowy hełm i laptop do tworzenia wirtualnej rzeczywistości.

– Zajęcia rozwijające uzdolnienia językowe i matematyczne prowadzone metodą eksperymentu LEGO Education. Biorą w nich udział uczniowie klas 2a i 2c, a prowadzone są przez p. Martę Mączkę. Metoda zakłada wykorzystanie specjalnie przygotowanych zestawów klocków lego do prowadzenia zajęć, podczas których dzieci badają, eksperymentują, sprawdzają kolejne scenariusze, dzięki czemu rozwijają swoje kompetencje kluczowe. Celem zajęć jest rozwijanie myślenia matematycznego, umiejętności rozwiązywania problemów, kształtowanie umiejętności dyskutowania swoich pomysłów, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie rozumowania abstrakcyjnego i ilościowego oraz kształcenie umiejętności modelowania matematycznego. Z funduszy unijnych sfinansowano zakup zestawów klocków lego do wykorzystani na zajęciach.

Indywidualne zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

– Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w ośmiu grupach wiekowych przez nauczycielki: p. Anetę Śliwkę, p. Katarzynę Kostelecką, p. Joannę Polewik oraz p. Annę Zdanowicz. Celem zajęć jest kompensowanie i korygowanie zaburzonych funkcji poznawczych, eliminowanie zaburzeń emocjonalnych, wypracowywanie technik radzenia sobie ze specyficznymi trudnościami w nauce.

– Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. Uczestniczy w nich 40 uczniów w pięciu grupach pod kierunkiem nauczycielek: p. Grażyny Morgi, p. Anny Kuś, p. Agnieszki Gucwy oraz p. Krystyny Jopek. Celem zajęć jest uzupełnianie braków w wiadomościach, utrwalanie bieżącej i  posiadanej wiedzy, budowanie strategii uczenia się i nabywania pewności siebie poprzez wsparcie nauczyciela.

– Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Zajęciami objęto 21 uczniów klas IV-VIII, którzy pracują pod kierunkiem p. Anny Wilczek i p. Beaty Stradowskiej. Celem zajęć jest rozwijanie osobowości uczniów, budowanie wiary we własne siły, wzmacnianie poczucia własnej wartości, uczenie rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami, rozwijanie umiejętności słuchania i dobrego komunikowania się, w tym rozwijanie umiejętności asertywności oraz tolerancji.

Z funduszy unijnych zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji wymienionych wyżej zajęć.

Koordynator: Kornelia Twardawa